วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

W.W. (World wide) ระบบ(ไม่)ไร้สาย รอบโลก

หนังสือเล่มเล็ก

            W.W. (World wide)  
                        ระบบ(ไม่)ไร้สาย รอบโลก ตั้งแต่จากยุคที่มนุษย์เริ่มมีการใช้ระบบ.....โทรเลข
                      .....มาถึงช่วงที่เป็น........ระบบไร้สาย.......
                วิวัฒนาการและความต้องการของมนุษย์  ไม่เคยมีที่สิ้นสุด


((...การใช้รหัสมอร์สในการส่งโทรเลข....))((.....ระบบไร้สายกับ video conference….))


                                               
                                      By : น.ส.จิรัชญา  กฤตภาสพงศ์
                                       เลขที่ 23 ม.4/10วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
        เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ( Seven Wonders of the World ) คือสิ่งที่ก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่และมีความโดดเด่น มีการกล่าวถึง เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ครั้งแรกในช่วง ราว 5 ศตวรรษก่อนคริสตกาล จากนั้นก็มีการอ้างถึงอีกครั้งโดยชาวกวีเชื้อสายกรีกในราวปีศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล เรียกว่า เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ จากนั้นต่อมาก็มีการทำบันทึกเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางและยุคปัจจุบัน แต่ไม่หลักฐานชัดเจนที่จะระบุผู้จัดทำบันทึกได้
การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์ในโลก สามารถจำแนกออกเป็นหลายสาขา เช่น สิ่งมหัศจรรย์สาขาภูมิศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ สาขาจิตรกรรม สถาปัตยกรรม สาขาชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์
        การจัดแบ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม หรือในด้านการก่อสร้าง สามารถบ่งออกได้เป็น 3 ยุค หรือ 3 สมัย คือ
  • สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ
  • สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง
  • สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน
      


วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงงาน IS
ใบงานที่  1
เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
Independent Study

ชื่อกลุ่ม   Inanimate                                    ชั้น  ม. 4/10


สมาชิก   1) .นาย รัฐพงค์        เหลืองบำรุงรักษ์   เลขที่  15

               2).นางสาวกาญจณาพร  เที่ยงพลับ    เลขที21
               3).นางสาว จิรัชญา   กฤตภาสพงศ์    เลขที่  23 

1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ

เรื่อง   สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ที่ปรึกษาโครงการ        ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์     

หลักการและเหตุผล    
              เนื่องจากสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นมีหลากหลาบยุคด้วยกกัน ทางกลุ่มเราจึงต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลจากสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ อและหลเยยุค มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะสะดวกต่อการ
ศึกษาค้นคว้า

วัตถุประสงค์โครงการ
             เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล"สิ่งมหัศจรรย์ของโลก"จากหลายๆยุคเอามารวมไว้ด้วยกันในที่เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า

ประเด็นปัญหา
            สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมียุคอะไรบ้าง มีที่ไหน คืออะไร ที่มาของสถานที่นั้นๆคือ

เป้าหมาย /  สถานที่ดำเนินโครงการ
            ทำด้วย blogger

ระยะเวลา
          เริ่มทำวันที่ 4/07/2555

งบประมาณ 
          50  บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
               ได้รู้ว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีกี่ยุค มีอะไรบ้างและสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของข้อมูลให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษา

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ทำอย่างไร)
1.ค้นคว้าง่รเรื่อง"สิ่งมหัศจรรย์ของโลก".จากหลายๆยุค หลายแหล่งข้อมูล เพื่อที่จะได้มีความหลากหลายทางข้อมูล และ ได้ความจริงมากที่สุด
2.รวบรวมและคัดกรองข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและทันยุคสมัย
3.นำข้อมูลที่คัดกรองความจริงเรียบร้อยเเเล้วลงใน bloggerของกลุ่ม เพื่อเป็นแหล่งแบ่งปันการเรียนรู้
  
การประเมินผล
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.ขั้นลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลการปฏิบัติ (สิ่งที่ได้ค้นพบ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................  
 เอกสารอ้างอิง
      สืบค้นข้อมูลจากคลังปัญญาไทย
ที่อยู่เว็บ : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
ที่มา :   http://atchara-asean.blogspot.com/p/news.html

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภัยพิบัติศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักณะอากาศในระยะนี้ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน บริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และตราด ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้
ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน (18 มิ.ย.) ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้รวมกันทั้งหมด 4,900 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแนวโน้มเขื่อนหลายแห่งภาคอีสาน ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน ที่มา:http://board.palungjit.com/f178/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-10-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-344910.html